wp91e0e01c.png
Psyplus Consultancy
wp587850ce.png
wp21cb7048.png

wpdc6891dc.png

wpa99f2cb3.png

wp84e89bcc.png

wp705df664.png

wp9614e61d.png

Tarieven en regelgeving

Tarieven
Wij hebben met iedere zorgverzekeraar in Nederland een zorgovereenkomst c.q. contract afgesloten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de behandeling met in achtneming van uw verplicht eigen risico.

Afspraken die na 24 uur voor datum worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.


Dossiervoering
In uw en ons belang voeren wij dossier van de gesprekken, het verloop en de resultaten van de behandeling. U hebt te allen tijde recht op inzage in het dossier en kopierecht van de verschillende onderdelen van het dossier.


Klachtenregeling
Kwaliteit van de behandeling staat voor ons altijd voorop. Maar mocht u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben neem dan gerust contact met ons op. Wij nemen alle klachten serieus en zullen er alles aan doen om zaken die niet goed blijken te lopen weer in goede banen te leiden.
Wij beschouwen een klacht ook als een gratis advies uwerzijds om onze hulpverlening hoe dan ook te verbeteren.
Mocht de klacht niet tot uw tevredenheid worden afgehandeld kunt u bij de daarvoor bevoegde instanties terecht.


Privacy policy
Psyplus Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psyplus Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psyplus Consultancy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Psyplus Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Praktijkadres:
Psyplus Consultancy
Maastichterlaan 80
6374 VS Landgraaf

Secretariaat:
F.L. Wrightstraat 10,
6374 PN Landgraaf
Tel.nr.: 045-8507174
Emailadres: secretariaat@psyplusconsultancy.nl
wpaf9560b6.png
wp07ecff21.png

© 2007 Psyplus Consultancy